MOHAMMED ALI

MOHAMMED ALI

Chairman

Shamim Travels

MOINUDDIN SOHEL MUNNA

MOINUDDIN SOHEL MUNNA

Director

Shamim Travels

MD AHSAN HABIB BASHIR

MD AHSAN HABIB BASHIR

Manager Operation

Shamim Travels

MD ZAFAR ULLAH

MD ZAFAR ULLAH

Manager (VISA Processing)

Shamim Travels

SAYED AHMED RASAL

SAYED AHMED RASAL

Operation Manager

Shamim Travels

S.M. REZUAN

S.M. REZUAN

Head of Marketing

Shamim Travels

JAHANARA BEGUM

JAHANARA BEGUM

Accountant

Shamim Travels

RUBEL AHMED BHUIYAN

RUBEL AHMED BHUIYAN

Office Assistant

Shamim Travels